GHS-piktogrammer og fareklasser

Sikkerhed ved anvendelse og omgang med kemikalierSymbol: eksploderende bombe


Piktogram Fareklasse og farekategori
Punkt 2.1
Ustabile eksplosiver
Eksplosiver i gruppe 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Punkt 2.8
Selvreaktive stoffer og blandinger, type A, B
Punkt 2.15
Organiske peroxider, type A, BSymbol: flamme


Piktogram Fareklasse og farekategori
Punkt 2.2
Brandfarlige gasser, farekategori 1
Punkt 2.3
Brandfarlige aerosoler, farekategori 1, 2
Punkt 2.6
Brandfarlige væsker, farekategori 1, 2, 3
Punkt 2.7
Brandfarlige faste stoffer, farekategori 1, 2
Punkt 2.8
Selvreaktive stoffer og blandinger, type B, C, D, E, F
Punkt 2.9
Pyrofore væsker, farekategori 1
Punkt 2.10
Pyrofore faste stoffer, farekategori 1
Punkt 2.11
Selvopvarmende stoffer og blandinger, farekategori 1, 2
Punkt 2.12
Stoffer og blandinger, som i kontakt med vand udvikler brandfarlige gasser, farekategori 1, 2, 3.
Punkt 2.15
Organiske peroxider, type B, C, D, E, FSymbol: flamme over en cirkel


Piktogram Fareklasse og farekategori
Punkt 2.4
Brandnærende gasser, farekategori 1
Punkt 2.13
Brandnærende væsker, farekategori 1, 2, 3
Punkt 2.14
Brandnærende faste stoffer, farekategori 1, 2, 3Symbol: gasflaske


Piktogram Fareklasse og farekategori
Punkt 2.5
Gasser under tryk:
   Komprimerede gasser
   Flydende gasser
   Nedkølede flydende gasser
Opløste gasserSymbol: ætsning


Piktogram Fareklasse og farekategori
Punkt 2.16
Metalætsende, farekategori 1
Punkt 3.2
Hudætsning, farekategori 1A, 1B, 1C
Punkt 3.3
Alvorlige øjenskader, farekategori 1.Symbol: dødningehoved og korslagte knogler


Piktogram Fareklasse og farekategori
Punkt 3.1
Akut toksicitet (oral, dermal, ved indånding), farekategori 1, 2, 3Symbol: udråbstegn


Piktogram Fareklasse og farekategori
Punkt 3.1
Akut toksicitet (oral, dermal, ved indånding), farekategori 4
Punkt 3.2
Hudirritation, farekategori 2
Punkt 3.3
Øjenirritation, farekategori 2
Punkt 3.4
Hudsensibilisering, farekategori 1
Punkt 3.8
Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, farekategori 3
Luftvejsirritation
Narkotiske virkningerSymbol: sundhedsfarer


Piktogram Fareklasse og farekategori
Punkt 3.4
Sensibilisering ved indånding, farekategori 1
Punkt 3.5
Kimcellemutagenicitet, farekategori 1A, 1B, 2
Punkt 3.6
Carcinogenicitet, farekategori 1A, 1B, 2
Punkt 3.7
Reproduktionstoksicitet, farekategori 1A, 1B, 2
Punkt 3.8
Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, farekategori 1, 2
Punkt 3.9
Specifik målorgantoksicitet — gentagen eksponering, farekategori 1, 2
Punkt 3.10
Aspirationsfare, farekategori 1Symbol: miljø


Piktogram Fareklasse og farekategori
Punkt 4.1
Farlig for vandmiljøet
   Akut, farekategori 1
   Kronisk, farekategori 1, 2