Europæiske faresymboler og fareklasser til kemikalier

Sikkerhed ved anvendelse og omgang med kemikalierPiktogram Fareklasse og farekategori
O: Brandnærende
T: Giftig
T+: Meget giftig
C: Ætsende
E: Eksplosiv
N: Miljøfarlig
Xn: Sundhedsskadelig
Xi: Lokalirriterende
F: Meget brandfarlig
F+: Yderst brandfarlig