Mærkning af kemikalier

Sikkerhed ved anvendelse og omgang med kemikalierMærkning af kemikalier

Kemikalier og blandinger af kemikalier skal iflg. lovgivningen mærkes efter materialets sikkerhed/farlighed. Gældende lovgivning, som trådte i kraft d. 1. december 2010, hedder GHS (Global Harmonised System), og for mærkning af kemikalier består det af det der hedder H/P-sætninger (engelsk "Health & precaution phrases") samt et faresymbol med et signalord.

Før dette havde man et andet system, det der hedder "Risiko- og sikkerhedssætninger", i daglig tale R/S-sætninger, samt faresymboler med tekst. Disse var kun en europæisk mærkning. Denne mærkning er under afviking, idet det de sidste rene stoffer skulle være ommærket 1. december 2012 og for blandinger skal de sidste være ommærket 1. juni 2017. Man vil antageligt finde både kemikalier og sikkerhedsdatablade med den gamle mærkning i mange år efter dette.

Grundliggende udfylder H/P-sætningerne samme funktion som R/S-sætningerne: Oplysning til brugeren om risici ved anvendelse af kemikaliet og hvilke sikkerhedsforanstaltninger kemikaliet kræver. Formuleringerne i de enkelte H/P-sætninger er forskellig fra R/S-sætningerne, og afspejler det internationale samfund, den større viden vi har om kemikalier og den øgende opmærksomhed på sikkerhed i dag.

Et eksempel på forskellen på de to mærkninger ses her:

Saltsyre (20-25 %)

Risiko- og sikkerhedssætningerGHS (H/P-sætninger)
R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden
S2 Opbevares utilgængeligt for børn
S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
S24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene.

Symbol: Xi
H-sætninger
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)
Forårsager hudirritation. (H315)

P-sætninger
Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/. (P280)
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. (P302/352)
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen. (P305/351/338)
Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. (P261)
VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. (P304/340)
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337/313)

Symbol: Udråbstegn
Signalord: AdvarselListen over R/S sætninger kan ses her: R/S sætninger
Listen over H/P sætninger kan ses her: H/P sætninger
Listen over de udgåede europæiske piktogrammer til mærkning og klassifikation af kemikalier kan ses her: Europæisk mærkning af kemikalier (udgået)
Listen over de gældende piktogrammer til mærkninger af kemikalier kan ses her: GHS mærkning og klassifikation af kemikalier
Mærkning ved transport af kemikalier

Ved transport af kemikalier, skal kemikalierne udstyres med en separat type mærkning, som hedder en transportklassifikation. Dette er både for transportkollier, tanke, containere, biler og hvad man ellers vil transportere i. Kemikalier i dette tilfælde er også færdigvarer, som man ikke normalt forbinder med kemikalier, f.eks. fyrværkeri.

Fareklasserne og de tilhørende piktogrammer kan ses her: ADR-transportpiktogrammer og fareklasser