Kemikaliesikkerhed

Sikkerhed ved anvendelse og omgang med kemikalierSikkerhed

Kemikalier betragtes som potentielt farlige. Selv kemikalier som vi ikke til dagligt betragter som kemikalier eller farlige, f.eks. salt, sukker og vand. Man skal ikke være bange for kemikalier, men kan skal omgå dem med den fornødne respekt! Også kemikalier som vand, sukker og salt. Til daglig, i køkkenet, er de tre kemikalier ikke noget vi behøver være specielt opmærksomme på, når vi bruger dem, men hvis man arbejder med dem i stor skala, f.eks. tonskala ved produktion, kommer der pludselig en række overvejelser som kvælning hvis man falder i beholderne, støveksplosioner og meget andet. Hvor meget der skal til før det bliver risikabelt at bruge et eller andet, afhænger af kemikaliet og brugssituationen. Derfor: Ikke frygt for kemikalierne, men den fornødne respekt.

Hvordan ved man hvad den fornødne respekt er? Alle kemikalier og blandinger af kemikalier SKAL være udstyret med faremærkninger og sikkerheds- og faresætninger, i det omfang at der er nogen at skrive på. Om der er faremærkninger og sikkerheds- og faresætninger, og hvad disse i så fald er, fremgår af det der hedder sikkerhedsdatabladet. Sikkerhedsdatabladet er et obligatorisk dokument for kemikalier og kemikalieblandinger, som indeholder oplysninger om hvad det er for et kemikalie, hvor farligt det er og hvordan man skal håndtere det f.eks. ved opbevaring, spild og transport. Hvis et kemikalie sælges i Danmark, skal sikkerhedsdatabladet forefindes på dansk.

Bemærk: Produktdatablade og sikkerhedsdatablade er IKKE det samme!Lovgivning omkring kemikaliesikkerhed

Fordi kemikalier betragtes som potentielt farlige, og en del af dem vitterligt er farlige eller indebærer en vis risiko ved eksponering, er der, for at beskytte den almindelige borger, en række love og forordninger omkring kemikalierne. Den bærende lov af disse er REACH.

REACH er en EU forordning som omhandler kemikalier og anvendelse af samme (EC 1907/2006). Regulativet trådte i kraft pr. 1. juni 2007 og omhandler fælles retningslinjer for registrering, evaluering, autorisering samt opsætning af begrænsninger på brugen af kemikalier i industrien.

Formålet med REACH er at forbedre Europæernes levevis ved hurtigere at identificere kemikaliers egenskaber og fjerne skadelige kemikalier fra de forskellige produktgrupper. En del af filosofien er, at i takt med at der afdækkes mere og mere viden om kemikalierne, skal der ske en løbende udskiftning af kemikalier til mindre farlige alternativer, mens der stadig tages højde for økonomisk ansvarlighed.

Afledt af disse er en række direktiver der omhandler specifikke anvendelser, f.eks. elektrisk/elektronisk udstyr og fødevarekontaktmaterialer.

RoHS-direktivet er EU’s direktiv nr. 2002/95/EC. Navnet RoHS er en forkortelse for Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical Equipment dvs. begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

RoHS-direktivet forbyder brugen af følgende farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, som sælges i EU, fra 1. juli 2006:
Formålet med direktivet er at begrænse kemikaliepåvirkningen af mennesker og miljø, på linje ned reglerne for bl.a. blødgørere i legetøj og materialer til fødevarekontakt, dels ved brug af produkterne og dels ved bortskaffelsen af produkterne, i dette tilfælde elektriske og elektroniske produkter.